Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

WRSIN

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Bezoek: Wilhelminaweg 3A, Wageningen.
Post: Generaal Foulkesweg 42A, 6703 BT Wageningen.

Telefoon

0317 356 019 (alleen bereikbaar een half uur voor de voorstelling!)

e-mail

info@movie-w.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjaren beleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Geert Munnichs
Secretaris:
Hugo Vervoort
Penningmeester:
Janine Pijls
Algemeen bestuurslid:
Lucy Fransen
Algemeen bestuurslid:
Emma Teuling
Algemeen bestuurslid – Financiën:
Johan Bergsma

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Wel hebben de vrijwilligers en bestuursleden gratis toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Ongeveer 85% van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. De overige 15% bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het geplande tekort in de periode tot 2020 te dekken. Ook dient het als buffer voor onverwachte investeringen.

Balans per 31-12-2016 31-12-2015 Staat van baten en lasten over 2016
ACTIVA   BATEN
Vorderingen 8.355 7.506 Baten uit filmbezoek 76.546
Liquide middelen 91.839 81.672 Donaties, subsidies en sponsoring 1.498
Totaal activa 100.194 89.178 Rente-inkomsten 333
  Subtotaal baten 78.376
PASSIVA
Algemene reserve 25.818 18.932 LASTEN
Continuïteitsreserve 33.087 30.164 Directe materiële kosten 63.711
Reservering voor toekomstige vervangingsinvestering 15.000 12.000 Indirecte materiële kosten 4.857
Reserve in verband met huisvesting 20.306 0 Subtotaal lasten 68.568
Voorziening voor dekking toekomstige exploitatietekorten 0 20.306
Vooruitontvangen bedragen 1.507 2.840 Resultaat 9.808
Kortlopende schulden 4.475 4.937
Totaal passiva 100.194 89.178

 


Website

Deze site is gebouwd door  Web-care en verder uitgebouwd en ouderhouden door Epco. Met name bedankt voor de Theater plugin van Jeroen Schmidt ( slimndap.nl) en natuurlijk WordPress!

Gegevens

Regie:
Jaar:
Land:
Taal:
Ondertiteling:
Lengte:
minuten

English summary

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Agenda

21 Awards & 84 nominations
do 27
20:30
vr 28
20:30
21 Awards & 84 nominations
za 29
20:30
8 Goya & 8 Gaudi Awards
zo 30
20:30
21 Awards & 84 nominations
ma 1
20:30
di 2
20:30
Bevrijding 1945 - 2017
wo 3
19:30
Filmmuseum EYE
8 Goya & 8 Gaudi Awards
za 6
20:30
8 Goya & 8 Gaudi Awards
ma 8
20:30
8 Goya & 8 Gaudi Awards
wo 10
20:30

Volg Movie W

Neem een kijkje op onze Facebookpagina!
Take a look at our Facebook page!

@FilmhuisMovieW