Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

WRSIN

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Bezoek: Wilhelminaweg 3A, Wageningen.
Post: Generaal Foulkesweg 42A, 6703 BT Wageningen.

Telefoon

0317 356 019 (alleen bereikbaar een half uur voor de voorstelling!)

e-mail

info@movie-w.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjaren beleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Geert Munnichs
Secretaris:
Hugo Vervoort
Penningmeester:
Janine Pijls
Algemeen bestuurslid:
Lucy Fransen
Algemeen bestuurslid:
Emma Teuling
Algemeen bestuurslid – Financiën:
Johan Bergsma

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Wel hebben de vrijwilligers en bestuursleden gratis toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Ongeveer 85% van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. De overige 15% bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het geplande tekort in de periode tot 2020 te dekken. Ook dient het als buffer voor onverwachte investeringen.

Balans per 31-12-2015 Staat van baten en lasten over 2015
ACTIVA BATEN
Vorderingen 7.506 Baten uit filmbezoek 67.000
Liquide middelen 81.672 Donaties, subsidies en sponsoring 1.720
Totaal activa 89.178 Rente-inkomsten 599
Subtotaal baten 69.319
PASSIVA
Algemene reserve 18.932 LASTEN
Continuïteitsreserve 30.164 Directe materiële kosten 57.083
Reservering voor toekomstige vervangingsinvestering 12.000 Indirecte materiële kosten 4.744
Voorziening voor dekking toekomstige exploitatietekorten 20.306 Subtotaal lasten 61.827
Vooruitontvangen bedragen 2.840
Kortlopende schulden 4.937 Resultaat 7.492
Totaal passiva 89.178

 


Website

Deze site is gebouwd door  Web-care en verder uitgebouwd en ouderhouden door Epco. Met name bedankt voor de Theater plugin van Jeroen Schmidt ( slimndap.nl) en natuurlijk WordPress!

Gegevens

Regie:
Jaar:
Land:
Taal:
Ondertiteling:
Lengte:
minuten

English summary

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Agenda

Prize Ecumenical Jury (Mannheim)
vr 24
20:30
za 25
20:30
Top Rated Movie (IMDB)
Movie Weekend 2017
zo 26
16:00
Prize Ecumenical Jury (Mannheim)
zo 26
20:30
ma 27
20:30
Prize Ecumenical Jury (Mannheim)
di 28
20:30
wo 1
20:30
Prize Ecumenical Jury (Mannheim)
do 2
20:30
zo 5
16:00

Volg Movie W

Neem een kijkje op onze Facebookpagina!
Take a look at our Facebook page!

@FilmhuisMovieW

Vanavond: POESIA SIN FIN, energieke autobiografie met betoverende sensuele verbeeldingskracht, gewijd aan het leven en de schoonheid daarvan pic.twitter.com/iIu8…